kompletni-razvoj

 

Koncept razvojnega cikla

Osnova našega razvoja je koncept razvojnega cikla, znotraj katerega se vzpostavi proces načrtovanja in razvoja, ki je ustrezno dokumentiran, kar je pomembno za dober nadzor nad razvojnim ciklom. Razvojni cikel definira posamezne faze za načrtovanje in razvoj, s točno določenimi aktivnostmi znotraj vsake faze, s čimer se doseže minimizacija razvojnih napak.

Specifikacija zahtev

Za vsako napravo kupec specificira zahteve. Posebna pozornost je potrebna pri rizičnih funkcijah. Specifikacije zahtev morajo vsebovati dovolj informacij, ki omogočajo, da bodo ukrepi za nadzor tveganja zadovoljivo zmanjšali morebitne identificirane nevarnosti. Naredi se tudi načrt validacije, s čemer se dokaže pravilno delovanje naprave in implementiranih varnostnih zahtev.

Obvladovanje tveganja

Identifikacija nevarnosti: postopek identifikacije nevarnosti omogoča iskanje nevarnosti, ki lahko nastanejo v sistemu in tudi vzroke za njihov nastanek, tako ob normalni kot tudi ob napačni uporabi sistema.
Ocena tveganja: za vsako odkrito nevarnost se naredi tudi ocena tveganja, ki je izračunana kot produkt verjetnosti za nastop nevarnosti in resnosti njenih posledic.
Nadzor tveganja: vsako tveganje je nadzorovano na takšen način, da je ocena tveganja za vsako nevarnost sprejemljiva. Metode za nadzor tveganja lahko zmanjšajo ali verjetnost nastopa nevarnosti ali resnost njenih posledic.

Specifikacija arhitekture

Specificirana arhitektura sistema mora zadovoljiti specifikacije zahtev, opozarja na zahteve za zmanjšanje tveganja in kjer je potrebno, zaradi zmanjšanja verjetnosti nastopa nevarnosti, narekuje uporabo visoko zanesljivih komponent, odpovednovarne funkcije, redundanco, raznolikost, defenzivno načrtovanje in omejevanje nevarnih efektov.

Dekompozicija sistema

Z dekompozicijo se definira posamezne podsisteme in podsklope. Proces dekompozicije se zaključi, ko je na voljo dovolj informacij za razvoj posameznih podsklopov (npr. sheme povezav).

Načrt verifikacije

V načrtu verifikacije je prikazano, kako bo preverjeno ali implementacija zadošča zahtevam in kako bodo preverjeni morebitni implementirani varnostni ukrepi.

Razvoj podsklopov

Razvoj elektronskih podsklopov:

PC aplikacije:

Razvoj mehanskih podsklopov
Uporaba najmodernejših 3D modelirnikov pri mehanskem konstruiranju.

Razvoj optičnih podsklopov
Uporaba programov za optično simulacijo pri razvoju in povezovanju optičnih podsklopov.

Integracija podsklopov in verifikacija sistema

Razviti podsklopi se povezujejo med seboj, pri čemer je stalno prisoten postopek verifikacije, ki preverja ali implementacija zadošča zahtevam specifikacije. Opravlja se tudi preverjanje implementacije varnostnih ukrepov.

Validacija sistema

Na koncu procesa integracije je na vrsti še postopek validacije, s katerim se preveri delovanje in varnost naprave pod pogoji njenega namena uporabe. Nihče od članov razvojne ekipe ne validira svojega dela.

Mapa produkta in CE certificiranje

Izdelamo lahko tudi mapo produkta, ki je podlaga za izdajo dokumenta CE izjava o skladnosti in predstavlja pogoj za namestitev CE zanka na napravo. CE certificiranje lahko za kupca opravimo v celoti ali pa sodelujemo in svetujemo pri le posameznih fazah (npr. EMC testiranje, testiranja po standardu EN 60959, …).

 

povprašajte o ponudbi